Glasnik Slovenskega etnološkega društva

ISSN 0351-2908 (Tiskana izdaja) - ISSN 2536-4324 (Spletna izdaja)

1980
1.  Način življenja Slovencev 20. stoletja : zasnova preučevanja, dosedanje raziskave in problemi (ur. Naško Križnar, Inga Miklavčič, Marko Terseglav, Slavko Kremenšek, Janez Bogataj), 1980, 114 str.
2.  Slavko Kremenšek: Uvod v etnološko preučevanje Ljubljane novejše dobe, 1980, 87 str.
3.  Janez Trdina - etnolog : zbornik posvetovanja ob 150-letnici rojstva Janeza Trdine, Novo mesto, 29.5.1980 (ur. uredniški odbor Glasnika SED), 1980,119 str.
4.  Poglavja iz metodike etnološkega raziskovanja 1 (ur. Janez Bogataj, Slavko Kremenšek), 1980, 149 str.

1982
5.  Ivan Šprajc: O razmerju med arheologijo in etnologijo, 1982, 100 str.
6.  Na poti k etnologiji : zbornik raziskovalnih nalog srednješolcev v gibanju "Znanost mladini" v letih 1978-1981 (ur. Janez Bogataj, Brane Sotošek), 1982, 115 str.
7.  Ingrid Slavec: Slovenci v Mannheimu, 1982, 134 str.
8.  Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije - 1 : zbornik posvetovanja slovenskih in hrvaških etnologov ob 130-letnici smrti Stanka Vraza, Ormož 18.-19.11.1981 (ur. Janez Bogataj, Slavko Kremenšek, Saša Muraj, Dunja Rihtman-Auguštin, Marko Terseglav), 1982, 177 str.
 
1983
9.  Nives Sulič: Thank God I'm Slovenian, 1983, 154 str.
10. Zbornik 1. kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov, Rogaška Slatina 5.-9. 10. 1983, 2. zv. (ur. Janez Bogataj, Marko Terseglav), 1983, 813 str.
11. Slavko Kremenšek: Etnološki razgledi in dileme 1, 1983, 139 str.
12. Alenka Bogovič, Borut Cajnko: Slovenci v Franciji, 1983, 158 str.
 
1985
13. Slavko Kremenšek: Etnološki razgledi in dileme 2, 1985, 151 str.     
 
1986
14. Razmerja med etnologijo in zgodovino : gradivo s posvetovanja v Mariboru, november 1984 (ur. Janez Bogataj, Igor Kramberger, Slavko Kremenšek, Matjaž Rebolj, Nives Sulič, Peter Vodopivec), 1986, 302 str.
 
1987
15. Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije : Portorož, 13.-14. 12. 1984 (ur. Mojca Ravnik, Zora Žagar, Janez Bogataj), 1987, 213 str.
16. Fred Bahovec: Ljubljančan na Aljaski : spomini in lovske zgodbe, 1987, 120 str.
17. Slavko Kremenšek: Etnološki razgledi in dileme 3, 1987, 139 str.
 
1988
18. Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije - [5] : Dolenjske Toplice, 3. - 5. 11. 1987 (ur. Ingrid Slavec, Tatjana Dolžan), 1988, 339 str.
 
1989
19. Etnologija in domoznanstvo (ur. Slavko Kremenšek, Ingrid Slavec, Tatjana Dolžan), 1989, 154. str.
 
1990
20. Slavko Kremenšek: Etnološki razgledi in dileme 4, 1990, 119 str.
 
1991
21. Vzporednice slovenske in hrvaške etnologije 7: Lendava, 14.-16. marec [1991], (ur. Irena Keršič, Slavko Kremenšek, Nena Židov), 1991, 133 str.
 
1994
22. Bernarda Potočnik: Hmeljnik : način življenja plemiške družine Wambolt von Umstadt med prvo in drugo svetovno vojno, 1994, 142 str.
 
1995
23. Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj : zbornik prispevkov s kongresa, Ljubljana, Cankarjev dom, 24. - 27. oktober 1995, (ur. Mojca Ramšak, Rajko Muršič, Monika Kropej), 1995, 320 str.
24. MESS - Mediterranean Ethnological Summer School, Piran, Slovenia, 1994-1995 (ur. Borut Brumen, Zmago Šmitek), 1995, 149 str.
 
1997
25. Mojca Račič Simončič: Slovenska etnološka bibliografija : 1986-1990, 1997, 317 str.
26. Marija Stanonik: Štiri matere - ena ljubezen : zgodba neke družine, 1997, 180 str.
27. Mirjam Mencej: Pomen vode v predstavah starih Slovanov o posmrtnem življenju in šegah ob smrti, 1997, 185 str.
 
1999
28. Natalija Vrečer: Vsakdanje življenje beguncev in begunk v Sloveniji, 1999, 139 str.
29. Breda Čebulj-Sajko: Etnologija in izseljenstvo : Slovenci po svetu kot predmet etnoloških raziskav v letih 1926-1993, 1999, 182 str.
30. Etnološko delo pri Slovencih v zamejstvu (ur. Polona Sketelj, Nives Špeh, Duša Krnel-Umek), 1999, 207 str.
 
2000
31. Mateja Habinc: "Gresta v nedeljo popoldne na pokopališče?" : o skrbi za grobove in njihovem obiskovanju na primeru brežiških pokopališč od tridesetih let 20. stoletja do danes, 2000, 115 str.
32. Špela Ledinek, Nataša Rogelja: Potepanja po poteh Šavrinke Marije, 2000, 110 str.
 
2001
33. Podobe pokrajin: 1956-1970 : etnološka fototeka Vilka Novaka (ur. Mihaela Hudelja, Vito Hazler, Ingrid Slavec Gradišnik), 2001, 280 str.
 
2002
34. Jerneja Ferlež: Fotografiranje v Mariboru : 1918-1941, 2002, 99 str.
 
2003
35. Odstrta dediščina: etnološko delo in muzejske zbirke Slovencev v Italiji, na Madžarskem in v Avstriji : zbornik s treh posvetov (ur. Polona Sketelj,Katalin Munda Hirnök), 2003, 159 str.
 
2004
36. Irena Rožman: Peč se je podrla!: kultura rojstva na slovenskem podeželju v 20. stoletju, 2004, 171 str.
 
2005
37. Darja Kranjc: Moč prepoznavnosti: predlog notranje opreme obnovljene zavarovane domačije, 2005, 220 str.
 
2006
38. Mesto in trg na meji: 9. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo = Grad i trg na granici : 9. hrvatsko-slovenske etnološke paralele (ur. Alenka Černelič Krošelj, Tanja Roženbergar Šega, Helena Rožman), 2006, 346 str.
39. Slovenci na Hrvaškem: dediščina in sedanjost : [zbornik referatov s posveta "Etnološka dediščina in kulturna podoba Slovencev na Hrvaškem"] (ur. Mojca Ravnik, Katalin Munda Hirnök), 2006, 276 str.
 
2007
40. Etnologija in regije: Koroška : zbornik znanstvenih in strokovnih člankov (ur. Karla Oder, Anja Serec Hodžar), 2007, 207 str. 
 
2008
41. Bojan Knific: "Ko v nošo se odenem ---" : vprašanja pripadnostnega kostumiranja s posebnim pogledom na kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov, 2008, 188 str.
42. Etnologija in regije: Ljubljana. Urbana etnologija in identiteta Ljubljane: zbornik znanstvenih in strokovnih razprav. 2008, 230 str. 

2009
43. Etnologija in regije: Ljubljana. Prestolnica v dialogu in filmskih podobah: zbornik znanstvenih in strokovnih razprav, 2009, 157 str.
 
Knjige je možno naročiti na elektronskem naslovu info@sed-drustvo.si ali po pošti na naslovu: Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
Slovenija  

2010
44. Tina Volarič: O nedelji : zgibi časovnosti in nekaj etnografskih izhodišč, 2010, 115 str.

2011
45. Kulturna dediščina industrijskih panog: 11. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo =
Industrijska kulturna baština: 11. hrvatsko-slovenske etnološke paralele (ur. Alenka Černelič Krošelj, Željka Jelavić, Helena Rožman), 2011, 375 str.

2012
46. Helena Rožman, Razvojno varstvo stavbne dediščine na primeru Kostanjevice na Krki, 2012, 143 str.

Elektronska knjiga
Živeti z dediščino [Elektronski vir]: zbornik referatov mednarodne konference (urednici Katalin Hirnök Munda, Helena Rožman), 2012, 196 str.
http://www.sed-drustvo.si/upload/files/content/ZIVETI%20Z%20DEDISCINO_zbornik%20SED.pdf  

2013
47. Etnološko konservatorstvo in varstvo dediščine na Slovenskem (ur. Mojca Tercelj Otorepec), 2013, 204 str.

2014

48. Interpretacija dediščine (ur. Tatjana Dolžan Eržen, Ingrid Slavec Gradišnik, Nadja Valentinčič Furlan), 2014, 292 str.

 

Datoteke