O SED

Poslanstvo

Slovensko etnološko društvo je eno najdejavnejših stanovskih društev na Slovenskem z več kot 40-letno tradicijo. Združuje okrog 300 strokovnjakov, študentov in ljubiteljev etnologije, antropologije in sorodnih ved. Redno prireja etnološke večere in okrogle mize, organizira ekskurzije in druge družabne dogodke, izdaja znanstveno-strokovno revijo Glasnik Slovenskega etnološkega društva (Glasnik SED) in monografije v sklopu Knjižnice Glasnika SED ter podeljuje Murkove nagrade, Murkova priznanja in Murkove listine za izjemne dosežke v etnologiji.Zakaj se pridružiti Slovenskemu etnološkemu društvu?

  • Povečuje socialni kapital svojih članov, omogoča strokovno izpopolnjevanje ter bogati družabno življenje etnologov in etnologinj.
  • Pospešuje, povezuje, usklajuje in podpira etnološke raziskave ter razvija metodologijo etnološkega dela v različnih okoljih.
  • Spodbuja evidentiranje in zbiranje etnološkega gradiva ter se zavzema za ustrezno varstvo etnoloških spomenikov in kulturnega okolja.
  • Usklajuje raziskovalno in strokovno delo etnoloških ustanov in posameznikov ter povezuje svoje člane s stanovskimi in drugimi ustanovami doma in v tujini. 
  • Popularizira delo slovenskih etnologov s publikacijami in dogodki, kot so strokovni in znanstveni posveti, diskusijski večeri, okrogle mize in izobraževalne ekskurzije.
  • Sodeluje pri javnih obravnavah o kulturni dediščini in drugih vprašanjih, ki naslavljajo etnologijo, z nacionalno komisijo za UNESCO in Kulturniško zbornico Slovenije.
  • Delovanje Slovenskega etnološkega društva sofinancirajo Ministrstvo za kulturo, Agencija Republike Slovenije za raziskovalno , Slovenska nacionalna komisija za Unesco n donatorji. Člani društva s članarino omogočajo raznolike aktivnosti v Sloveniji in izven njenih meja. 
  • Slovensko etnološko društvo ima status društva v javnem interesu na področjih kulture in raziskovalne dejavnosti. 

Članstvo

SLOVENSKO ETNOLOŠKO DRUŠTVO je prostovoljna nepridobitna strokovna skupnost, ki združuje strokovnjake in študente s področja etnologije in sorodnih ved ter za te vede zavzete posameznike zaradi skupno določenih interesov.
Članstvo v društvu je redno, častno in podporno.

Redni člani lahko postanejo posameznice in posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega člena statuta SED, pa tudi strokovnjaki izven državnih meja Republike Slovenije, ki s svojim delom širijo zanimanje za slovensko etnologijo.

Častni člani postanejo posameznice in posamezniki, ki imajo izredne zasluge za razvoj etnološke vede ali za njeno popularizacijo v slovenskem prostoru in v tujini. Imenovanje častnega člana potrdi zbor članov društva na predlog izvršnega odbora. Če častni član ni redni član društva, nima pravice glasovanja in ne more biti izvoljen v organe društva.

Podporni člani so lahko občani, ki podpirajo dejavnost in cilje društva zaradi svojih ljubiteljskih, poslovnih oziroma poklicnih interesov in zato želijo sodelovati pri delu društva. Podporni člani imajo na podlagi plačanega letnega prispevka društvu, ki znaša najmanj znesek letne članarine pravico, da sodelujejo pri vseh aktivnostih društva, brez pravice odločanja.

Posamezniki, ki se želijo včlaniti v društvo, izpolnijo pisno vlogo. Nove člane na podlagi te izjave sprejme ali zavrne izvršni odbor. Rok za odločitev o sprejemu ali zavrnitvi je 60 dni od prejema pisne vloge. Oseba, ki ji je bila prošnja za članstvo v društvu zavrnjena, se lahko v roku 15 dni od sprejetja odločitve pritoži na zbor članov.

Vsak novi član prejme ob vstopu v društvo statut in poda pisno izjavo, da soglaša z njegovo vsebino.

Pristopno izjavo oddate osebno ali pisno na Slovensko etnološko društvo, Metelkova 2, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@sed-drustvo.si.