Delovna skupina za ljubitelje etnologije

V Slovensko etnološko društvo (SED) se vključuje tudi vse več ljubiteljev etnologije, ki po svoji temeljni izobrazbi niso etnologi, so pa z njo ljubiteljsko povezani bodisi skozi zasebno zbirateljsko dejavnostjo, bodisi kot člani različnih kulturnih in lokalnih etnoloških društev, folklornih skupin itd. Člani skupine s svojo dejavnostjo zbiranja in varstva etnološkega gradiva skrbijo za ohranjanje etnoloških spomenikov in kulturnega okolja, v katerem se le-ti nahajajo v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)
Ur.l. RS, št. 16/2008 Skupina je bila ustanovljena na občnem zboru SED konec marca 2007 v Celju.

Delovno skupino vodijo:

Vodja delovne skupine za ljubitelje etnologije:
mag. Marko Smole, univ. dipl. inž. elektr.
smole.marko@gmail.com

Strokovna voditeljica programov delovne skupine:
mag. Tita Porenta, prof. zgodovine in univ. dipl. etnologinja, muzejska svetovalka
Muzeji radovljiške občine, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica
t 04 5320 526
titaporenta@gmail.com

Članica in strokovna sodelavka za področje nepremične dediščine:

Mojca Tercelj Otorepec, univ.dipl. etnologinja in univ. dipl. sociologinja kulture, konservatorska svetovalka.
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 44, 4000 Kranj
mojca.otorepec@zvkds.si

V programih delovne skupine si prizadevamo vzpostaviti medsebojne formalne in neformalne izmenjave informacij, znanj in diskusij o problemih, s katerimi se srečujejo predvsem zbiratelji premične, lastniki nepremične dediščine in pristojni muzeji. Naši cilji naj bi bili predvsem: spoznavati problematiko zasebnih zbirk in stavb v katerih se nahajajo, omogočiti posredovanje strokovnih informacij širšemu krogu članov, popularizirati ljubiteljsko delo na področju etnologije in z medsebojno izmenjavo dobre prakse pomagati pri iskanju rešitev za ohranitev in razvoj zasebnih zbirk.

Delovna skupina je v finančnem obdobju Ministrstva za kulturo (MK) 2004-2006 v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in drugimi regionalnimi, specialnimi in medobčinskimi muzeji izvedla projekt Evidentiranje oziroma terenska topografija etnoloških in sorodnih zbirk, ki se hranijo zunaj pristojnih muzejev na slovenskem etničnem ozemlju (poročilo o projektu je bilo objavljeno v Glasniku SED 46-1/2006, str. 19-25) v triletnem finančnem obdobju 2007-2009 pa je izvedla program, v katerem so bile zajete naslednji pomembni nalogi:

  • izvedba sklopa petih izobraževalnih etnološko-muzejskih delavnic za ljubiteljske zbiralce etnološke dediščine (Projekt Etnološka dediščina v rokah ljubiteljev, 2007-2008, izvedeno v krajih - Slivno pri Vačah, Nova Gorica, Ljubljana, Krško, Plešce na Hrvaškem) in
  • priprava vodnika po izbranih zasebnih zbirkah z navodili za upravljanje z njimi (2009).

Od takrat nadaljujemo evidentiranje novih zasebnih zbirk na terenu po območju Slovenije in v zamejstvu, kar predstavlja našo permanentno dejavnost v povezavi s slovenskimi in drugimi območnimi muzeji ter območnimi zavodi za varstvo kulturne dediščine. Za ljubitelje etnologije, študente  in strokovnjake ter ostalo zainteresirano javnost vsako leto organiziramo izobraževalne delavnice, pomagamo pri načrtovanju in izvedbi postavitve in predstavitve zasebnih zbirk ter svetujemo pri ureditvi stavbne dediščine, v kateri se zbirke nahajajo. Pomagamo pri ureditvi etnografskih zbirk in predmetov, obnovi tradicionalnih stavb in iskanju njihove nove vsebine, ki bi omogočala dostop do zbrane dediščine širši javnosti.


Vodja: mag. Marko Smole
smole.marko@gmail.com

Kontakt

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
01 300 87 38
031 714 405
info@sed-drustvo.si
sed-drustvo.si

Uradni podatki

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
Slovenija
ID za DDV: 63850699
IBAN: SI56 0208 3001 6028 646 (NLB d.d.)

Sledite nam

Certifikat digitalnosti

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00028

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000