Ta spletna stran uporablja piškotke. Z brskanjem po strani se strinjate z našo izjavo o Piškotkih.Sprejmi in zapri

Delovna skupina za ljubitelje etnologije

V Slovensko etnološko društvo (SED) se vključuje tudi vse več ljubiteljev etnologije, ki po svoji temeljni izobrazbi niso etnologi, so pa z njo ljubiteljsko povezani bodisi skozi zasebno zbirateljsko dejavnostjo, bodisi kot člani različnih kulturnih in lokalnih etnoloških društev, folklornih skupin itd. Člani skupine s svojo dejavnostjo zbiranja in varstva etnološkega gradiva skrbijo za ohranjanje etnoloških spomenikov in kulturnega okolja, v katerem se le-ti nahajajo v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)
Ur.l. RS, št. 16/2008 Skupina je bila ustanovljena na občnem zboru SED konec marca 2007 v Celju.

Delovno skupino vodijo:

Vodja delovne skupine za ljubitelje etnologije:
mag. Marko Smole, univ. dipl. inž. elektr.
Elektronski naslov: smole.marko@gmail.com

Strokovna voditeljica programov delovne skupine:
mag. Tita Porenta, prof. zgodovine in univ. dipl. etnologinja, muzejska svetovalka
Kontakt: Muzeji radovljiške občine, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica
Tel.: 04 5320 526
Elektronski naslov: titaporenta@gmail.com

Članica in strokovna sodelavka za področje nepremične dediščine:
Mojca Tercelj Otorepec,  univ.dipl. etnologinja in univ. dipl. sociologinja kulture, konservatorska svetovalka.
Kontakt: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 44, 4000 Kranj
Elektronski naslov: mojca.otorepec@zvkds.si

Član in strokovni sodelavec za folklornike:
Bojan Knific, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  

V programih sekcije si prizadevamo vzpostaviti medsebojne formalne in neformalne izmenjave informacij, znanj in diskusij o problemih, s katerimi se srečujejo predvsem zbiratelji in pristojni muzeji. Naši cilji naj bi bili predvsem: spoznavati problematiko zasebnih zbirk, omogočiti posredovanje strokovnih informacij širšemu krogu članov, popularizirati ljubiteljsko delo na področju etnologije in z medsebojno izmenjavo dobre prakse pomagati pri iskanju rešitev za ohranitev in razvoj zasebnih zbirk.

Delovna skupina je v finančnem obdobju Ministrstva za kulturo (MK) 2004-2006 v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in drugimi regionalnimi, specialnimi in medobčinskimi muzeji izvedla projekt Evidentiranje oziroma terenska topografija etnoloških in sorodnih zbirk, ki se hranijo zunaj pristojnih muzejev na slovenskem etničnem ozemlju (poročilo o projektu je bilo objavljeno v Glasniku SED 46-1/2006, str. 19-25) v triletnem finančnem obdobju 2007-2009 pa izvaja program, v katerem so zajete naslednje naloge:
- izvedba sklopa petih izobraževalnih etnološko-muzejskih delavnic za ljubiteljske zbiralce etnološke dediščine (Projekt Etnološka dediščina v rokah ljubiteljev, 2007-2008)
- sodelovanje na posvetu Živeti z dediščino (november 2009);
- priprava vodnika po izbranih zasebnih zbirkah z navodili za upravljanje z njimi (2009);
- nadaljevanje evidentiranja novih zasebnih zbirk na terenu (permanentna dejavnost v povezavi s slovenskimi muzeji);
- promocija nalog delovne skupine.
______________________________________________________________
1. Prva muzejsko etnološka delavnica, Slivno pri Vačah (6. in 7. oktober 2007) v sodelovanju z Družinskim gledališčem Kolenc za doživljanje umetnosti in narave in 
Društvom za razvoj in varovanje GEOSS-a.

2. Druga muzejsko etnološka delavnica, Krško (24. in 25. november 2007) v sodelovanju z Občino Krško,  z naslovom: Dediščina v turizmu, etnološka dediščina v rokah ljubiteljev.

3. Tretja muzejsko etnološka delavnica, Ljubljana (8. in 9. marca 2008) v sodelovanju s SEM in ZVKDS, OE RC in Slovenskim šolskim muzejem, z naslovom: Dokumentiranje in ohranjanje premične kulturne dediščine.

4. Četrta muzejsko etnološka delavnica, Nova Gorica (10. in 11. maja 2008) v sodelovanju z Goriškim muzejem – Kromberk, Nova Gorica,  z naslovom: Posredovanje etnološke dediščine.

5. Peta muzejsko etnološka delavnica, Plešce (27. in 28. september 2008) v sodelovanju z zasebno etnološko zbirko Palčava šiša, Plešce in HED, z naslovom: Promocija dediščine.